0 zł
Zarejestruj się
Zapomniane hasło lub login?
IKN: Regulaminy

Zasady organizacji szkoleń i korzystania z naszego serwisu

Jesteś tutaj

Regulaminy : Regulamin e-nauczania

REGULAMIN E-NAUCZANIA W SERWISIE „INTERNETOWE KURSY DLA NAUCZYCIELI” www.ikn.org.pl

Informacje ogólne
1. Serwis „Internetowe Kursy dla Nauczycieli”, zwany dalej serwisem prowadzi Pracownia Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej Internetowe Kursy dla Nauczycieli Magdalena Pitala-Jasek, z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 30/19, REGON 356807959 NIP 7371108020.
2. Serwis oferuje szkolenia internetowe (e-nauczanie, elearning).
3. E-nauczanie w serwisie przeznaczone jest dla pracowników oświaty (nauczycieli, pedagogów, psychologów i in.), studentów kierunków pedagogicznych, rodziców oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką poruszaną w szkoleniach.
4. E-nauczanie prowadzone jest w ciągu całego roku kalendarzowego, bez przerw feryjnych. Realizacja szkolenia rozpoczyna się w dowolnym terminie po spełnieniu warunków uczestnictwa i odbywa się w całości zdalnie, w trybie indywidualnym.
5. Za dzień rozpoczęcia szkolenia w formie e-nauczania uznaje się datę otrzymania dostępu do materiałów na platformie internetowej, potwierdzoną e-mailem systemowym wysłanym do uczestnika.
6. W ramach e-nauczania uczestnicy otrzymują:
- materiały dydaktyczne,
- wykaz źródeł, z których można korzystać samodzielnie w celu pogłębienia wiedzy,
- zadania,
- indywidualną opiekę i pomoc merytoryczną osoby prowadzącej szkolenie, dostępną przez cały czas trwania szkolenia bez ograniczeń za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
7. Zadania do samodzielnego opracowania pod kierunkiem prowadzącego szkolenie mogą przybierać formę m.in.:
- opracowania konspektu zajęć,
- przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej,
- analizy przypadku,
- eseju,
- pytań problemowych,
- testu wiadomości.
8. Wykonanie zadań i uzyskanie ich pozytywnej oceny i/lub rozwiązanie testu wiadomości jest warunkiem koniecznym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
9. Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb organizacji procesu dydaktycznego. Mogą być także wykorzystane w celu informowania o ofercie ośrodka, o ile klient wyrazi na to zgodę zaznaczając odpowiednią opcję w panelu użytkownika.
10. Zakładając konto w serwisie klient oświadcza, że dane wpisane przez niego w profilu użytkownika są prawdziwe. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom.
11. Uczestnicy szkoleń i użytkownicy serwisu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Warunki uczestnictwa w e-nauczaniu
12. Szkolenia internetowe realizowane są w modelu asynchronicznym, umożliwiającym uczestnikowi pobieranie materiałów dydaktycznych, kontakty z prowadzącymi oraz przesyłanie zadań w dowolnym czasie.
13. Od uczestnika szkolenia internetowego wymagane jest posiadanie:
- dostępu do Internetu (nie jest konieczne stałe łącze),
- dostępu do komputera osobistego z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox), programem do odczytywania plików w formacie .pdf (np. Adobe Reader) oraz edytorem tekstu (np. Microsoft Word, Open Office, WordPad),
- adresu e-mail,
- podstawowych umiejętności posługiwania się w/w oprogramowaniem oraz korzystania z poczty elektronicznej.
14. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach internetowych jest założenie konta w serwisie www.ikn.org.pl, wymagające podania imienia i nazwiska, loginu, hasła i adresu e-mail oraz potwierdzenie konta po otrzymaniu pocztą elektroniczną wiadomości systemowej.
15. Indywidualne zgłoszenia na szkolenia internetowe przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem katalogu na stronie internetowej www.ikn.org.pl.
16. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem systemu payu.pl prowadzonego przez firmę PAYU S.A., z którą serwis zawarł umowę, lub bezpośrednio na rachunek bankowy Instytutu Kształcenia Nauczycieli Progres.
17. Szczegółowe informacje o metodach płatności oraz związanym z nimi czasem realizacji dostępne są na ekranie podczas składania zamówienia.
18. Materiały szkoleniowe oraz kontakt do osoby prowadzącej udostępniane są po wniesieniu opłaty.
19. Cena katalogowa szkolenia obejmuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwości przesłania zadań przez 61 dni.
20. W przypadku jednoczesnego zamówienia kilku szkoleń czas na realizację każdego z nich wynosi n x 61 dni, gdzie n = liczba szkoleń.
21. Termin zakończenia dostępu do szkolenia podany jest w zakładce „Moje konto” dostępnej po zalogowaniu się przez użytkownika na platformę e-learningową
22. Dostęp do szkolenia może zostać przedłużony lub przywrócony po wniesieniu dodatkowej opłaty. Funkcja przedłużania dostępna jest po zalogowaniu w zakładce „Moje konto”. Opłata za przedłużenie jest naliczana automatycznie i wynosi 25 zł za każde kolejne rozpoczęte 61 dni od momentu zakończenia dostępu do szkolenia.
23. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura.

Organizacja e-nauczania
24. Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych po otrzymaniu przez organizatora opłaty. W zależności od wybranego sposobu płatności może to trwać od kilku minut do kilku dni roboczych od wykonania płatności przez klienta.
25. Jeśli szkolenie obejmuje materiały wysyłane pocztą tradycyjną, przesyłka jest nadawana do 2 dni roboczych od wpłynięcia opłaty (zwykle w tym samym dniu, jeśli płatność wpłynęła do godz. 16.00).
26. O uzyskaniu dostępu do kursu uczestnik informowany jest e-mailem zawierającym bezpośredni link do materiałów. Od tej chwili może samodzielnie zalogować się do kursu na platformie e-learningowej, używając ustalonego przy zakładaniu konta loginu i hasła.
27. Wraz z materiałami dydaktycznymi uczestnik otrzymuje zadania do samodzielnego wykonania.
28. Przez cały okres dostępu do szkolenia uczestnik może za pośrednictwem poczty elektronicznej zwracać się do prowadzącego z pytaniami i uwagami dotyczącymi tematu szkolenia.
29. Zadania mogą być wykonywane i nadsyłane w przyznanym okresie dostępu do szkolenia. Po upływie tego terminu dostęp jest automatycznie blokowany, a jego przywrócenie jest możliwe na zasadach opisanych w punkcie 22. niniejszego regulaminu.
30. Ocena zadań jest dostarczana uczestnikom kursu w terminie do 5 dni roboczych od daty ich umieszczenia w systemie e-nauczania (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego). O wystawieniu oceny uczestnik jest informowany e-mailem. Treść oceny jest dostępna po zalogowaniu się na kurs.
31. Czas oczekiwania na ocenę może wydłużyć się z powodu choroby lub urlopu osoby prowadzącej szkolenie.
32. Jeżeli uczestnik prześle zadanie w terminie, lecz dostęp do szkolenia zakończy się przed wystawieniem oceny, osoba prowadząca bezpłatnie przywraca dostęp na czas 7 dni od wystawienia oceny.
33. W przypadku konieczności poprawy pracy przesłanej w terminie, dostęp do szkolenia może być bezpłatnie przedłużony do czasu uzyskania przez uczestnika pozytywnej oceny, jednak nie dłużej niż o miesiąc.
34. Warunkiem wystawienia i wysyłki zaświadczeń o ukończeniu szkolenia jest wpisanie w profilu użytkownika wszystkich wymaganych danych, w tym adresu do korespondencji.
35. Zaświadczenia wysyłane są w terminie do 5 dni roboczych (zwykle 1-2 dni) od wystawienia pozytywnej oceny przez prowadzącego lub od uzupełnienia niezbędnych danych, o ile w dniu wystawienia zaliczenia profil użytkownika ich nie zawierał.
36. Uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenie potwierdzające, że poprzez udział w kursie doskonalili umiejętności wykorzystania i stosowania technologii informacyjnej.

Postanowienia końcowe
37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Pomiń Regulaminy
Po raz pierwszy korzystam z metody e-learningowej, jestem zachwycona formą przekazu wiadomości, materiałami do nauki, o elastycznym czasie uczestnictwa w kursie nie wspominam, bo to oczywiste. Kurs na 5+. Dla mnie rewelacja! Zobacz więcej opinii ›
Pomiń KATALOG SZKOLEŃ